https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=812
Szerző: Dánielisz Endre
Település: Nagyszalonta
Rovat: Kultúra
2018.12.23

Magyarrá lett idegen szavak

Az utóbbi években a félszázat is meghaladó írásommal szókincsünk pallérozásához és gazdagításához kívántam hozzájárulni, egyszersmind csökkenteni az idegen eredetű szavak használatát. Némi önteltséggel azt reméltem, hogy a latin nyelvet nem ismerő olvasóinkat sikerül a következőkről meggyőznöm: a generáció helyett használják a magyar megfelelőjét, a nemzedéket, az optimista legyen derűlátó, a pesszimista pedig borúlátó! Indítványom megvalósulását ellenőrizendő, hónapokon át félszáznyi felnőtt és nagydiák szóhasználatát figyeltem: milyen mértékben iktatják beszédükbe e három szót? Tapasztalatom elszomorított. A nemzedéknek akadt ugyan 20 százaléknyi pártolója, ám a derűlátás s a borúlátás barát nélkül maradt.

De nem csak jómagam tapasztaltam, hogy az idegen szavakat nem mindig sikerül magyarrá módosítani. Ez Arany Jánossal is megtörtént. 1870 táján a Tudományos Akadémia főtitkári irodájába bevezették az új találmányú telefont. Köztudott, hogy költőnk kiválóan ismerte az ógörög nyelvet, és megértette, e két szó jelentése: távolhangzó. Némi beavatkozással ezt ő messzehallóvá tette. Mindhiába. Nemzetünk a görög szó mellett döntött.

Több százezres szókincsünk eredetéről a XX. század legkiválóbb nyelvész tudósának, Bárczi Gézának egyik tanulmánya világosított fel. Anyanyelvünk szavainak származását kutatva három forrást tárt föl: 1. a finnugor és ugor keletkezésűek; 2. nyelvünk sajátossága, hogy új szavak csokrát fűzi eggyé összetétellel, képzőkkel, beiktat tájnyelvi és hangutánzó szavakat, kisgyermekek beszédét, indulatszókat; 3. más nyelvek hatására keletkezettek.

Ez utóbbi közléshez fűződő, szívderítő nyelvészeti adatszolgáltatással búcsúzom. A XX. század szaktudósai kiderítették, hogy legjelesebb költőink – Vörösmarty, Arany, Petőfi, Tompa – alkotásainak szókincse 90 százalékban magyar. Ez azt jelenti, hogy népünk ezer éve magyarnak született vagy azzá nemesített idegen szavakat tartósít emlékezetében, sőt ezeket képzőkkel, társítással s egyéb módon gyarapítja, a másoktól szerzetteket átalakítja. Az idegenül hangzó szavak még egy tizednyit sem képviselnek.