Lelkészbeiktatás Értarcsán

Új lelkipásztor érkezése egy közösség életében mindig „felkavarja az állóvizet”, izgalmakat okoz. Még akkor is, ha meghívásra érkezik, mint Gecse Tamás református tiszteletes. A hívek és a lelkész egyaránt azt szeretnék, ha elvárásaik teljesülnének. Értarcsán nem csalódtak.

Gecse Tamásnak szilágysági-bihari gyökerei vannak, és az Arad megyei Angyalkútról érkezett Értarcsa Református Egyházközségébe tavaly március 1-én. (Lapunkban beszámoltunk róla.) Fiatalos lendülettel vetette bele magát a munkába, gyülekezeti konyhát hoztak létre, a templomban megoldották a fűtést, és felújították a gazdasági udvart. Megszerette a közösséget, és a gyülekezet is őt. Megérett az idő arra, hogy véglegesítsék ottlétét. Ez ünnepélyes beiktatási istentiszteleten történt meg július 1-én.

Örömteli arccal érkeztek a hívek, zsúfolásig megtelt az istenháza. Közelebbi-távolabbi vidékekről 21 református lelkipásztor jött el az eseményre. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget a helybeli ortodox tisztelendő és a baptista lelkipásztor is. A katolikus plébános szabadságát töltötte szülőföldjén, azért nem lehetett jelen. A polgári elöljárók sem hiányoztak: Bordás Károly polgármester és Kerezsi Attila alpolgármester. Az igét az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, Rákosi Jenő hirdette. Prédikációját Lukács evangéliuma 5. részének 27–39. verseire alapozta. Ebben szó esett az emberek által gyakorta megfogalmazott kicsinyes kifogásokról. Az evangéliumot az aktuális helyzetre vetítve folytatta beszédét az esperes: „Ebbe a hibába nagyon gyakran beleesik a ma élő ember is. Egy másik ember életét, akár a lelkipásztorét, összességében kell vizsgálnunk, nem kiragadnunk olyasmit, amit esetleg nem tett meg. Most, a beiktatáskor szólok a híveknek és a presbitériumnak, hogy ne így cselekedjenek. Teljes munkásságát értékeljék.” A továbbiakban azt taglalta, hogy a lelkipásztornak is szüksége van arra, hogy elismerjék, megbecsüljék munkáját. Kell ez a támasz ahhoz, hogy hatékonyan dolgozhasson a közösség érdekében. Beszédének befejező részében az esperes felhívta a hívek figyelmét, hogy új időszak érkezett el számukra, új lelkipásztort kaptak, újuljon meg életük is, és legyenek egymáshoz türelmesek, éljenek egymással békességben.

A prédikáció után következett maga a beiktatás, ennek során az esperes átadta a lelkipásztornak a gyülekezet Bibliáját, kulcsát és pecsétjét, azt kívánva, hogy legyen áldás azon a szolgálaton, amit családjával együtt végez, legyen áldás igehirdetésén: „Szavaidtól az erőtlen erőre leljen. Az Úr áldása legyen rajtad, és tudjad azt közvetíteni.” Kívánságainak nyomatékosítására átadta, amint az ilyen alkalmakkor tőle már megszokott, az ároni áldás bekeretezett szövegét (4Móz 6: 24-26): „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! / Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! / Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”

A kórus is készült egy énekes köszöntővel, ennek elhangzása után Orosz József főgondnok mondott köszöntő-köszönő beszédet a presbitérium, a nőszövetség és a gyülekezet nevében. „Lelkipásztorunk jól plántálja a lelkeket, és jól vezeti a reá bízott nyájat.” Átadta ajándékukat, egy új palástot, kiemelve, hogy új lelkésznek ez jár, majd kifejezte kívánságát, hogy nagyon sokáig maradjon velük jelenlegi pásztoruk.

Gecse Tamás igehirdetésének vezérgondolata a szeretet és egymás elfogadása volt. Ez egy gyülekezetben is nagyon fontos. Valamint az is, hogy egymás között elosszák a munkát, adják meg a gyülekezet tagjainak a lehetőséget, hogy segítsenek. „Adja a jó Isten, hogy békességben tudjunk közösségünkben együtt dolgozni” – fohászkodott zárszavában a beiktatott tiszteletes.

A kialakult hagyománynak megfelelően a jelen lévő lelkipásztorok is köszöntőt mondtak egy-egy odaillő igevers kíséretében. Kovács Gyula margittai lelkipásztor azt a részt választotta, mely a most beiktatott lelkész konfirmálásakor hangzott el Margittán: „Én megáldalak téged …, és te áldás leszel. Legyen a szolgálatod a Jóisten dicsőségére és örömére.”

Az istentisztelet végén Gecse Tamás mondott mindenkinek köszönetet, majd a presbiterek segítségével a nőknek virágcsokrot nyújtott át. Kimenetelkor mindenkit kaláccsal, pogácsával kínáltak. Az arcokról sugárzó öröm nyíltan hirdette, hogy elégedettek lelkipásztorukkal. A meghívott vendégeket szeretetvendégség várta a gyülekezeti házban.

 

2018.09.21
Galéria
Gecse Tamás immár Értarcsa parókus lelkipásztora
Ünnepi istentisztelet a tarcsai református templomban
Rákosi Jenő esperes ajándékot is adott
A presbitérium köszöntötte az új lelkipásztort
A kórus szolgálata